Kredyty przeznaczone dla sześćdziesięciolatków

Każdy człowiek pracując przez całe życie ma nadzieję, że odłożone na emeryturę składki pozwolą na zachowanie dotychczasowego poziomu egzystencji i godziwie przeżytą starość. Jednak rzeczywistość okazuje się bardziej pesymistyczna i wielu wypadkach pobierana emerytura nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka. Rozwiązanie tego rodzaju problemów znalazło już wiele wysoko rozwiniętych państw, które oferują osobom starszym odwrócone kredyty hipoteczne. W Stanach Zjednoczonych, we Francji, na Węgrzech czy w Hiszpanii ten rodzaj zobowiązania finansowego cieszy się ogromnym zainteresowaniem szczególnie u osób samotnych w podeszłym wieku.

Pojawienie się na polskim rynku pierwszych ofert odwróconego kredytu hipotecznego również spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem u osób starszych. Istota tego rodzaju innowacyjnego produktu finansowego polega na zawarciu umowy kredytowej pomiędzy osobą fizyczną będącą właścicielem nieruchomości a instytucją finansową, której zabezpieczeniem jest przeniesienie prawa własności oznaczonej nieruchomości na rzecz kredytodawcy. Wpłacone środki finansowe nie wymagają spłaty ratalnej, a ich zabezpieczeniem jest przeniesienie po śmierci kredytobiorcy prawa własności nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy na rzecz kredytodawcy. Prawnym właścicielem nieruchomości do czasu swojej śmierci pozostaje kredytobiorca. W ten sposób uwolniony kapitał zamrożony dotąd w nieruchomości można przeznaczyć na bieżące wydatki i poprawienie standardu dalszego życia.

Ponieważ w Polsce na dzień dzisiejszy brak jest unormowań prawnych w kwestii udzielania kredytów odwracanych dostępna na rynku oferta proponowana jest jedynie przez instytucje pozabankowe takie jak firmy świadczące usługi w zakresie funduszy hipotecznych. Jest ona skierowana w większości przypadków jedynie do osób, które ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia. Wysokość udzielanego kredytu uzależniona jest od wieku kredytobiorcy, stanu jego zdrowia a nawet płci i może wynieść od trzydziestu do siedemdziesięciu procent rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem umowy. Wypłata kredytu dokonywana jest w formie cyklicznych świadczeń w postaci kwartalnych lub miesięcznych wypłat bądź jednorazowego przelewu na konto wskazane przez kredytobiorcę – informuje portal portal bankmieszkaniowy.pl.

Dla należytego zabezpieczenia interesów prawnych nie tylko kredytobiorcy, ale również kredytodawcy został już przygotowany projekt ustawy, która regulować będzie wszystkie istotne kwestie dotyczące odwróconego kredytu hipotetycznego. W ustawie wskazane są osoby uprawnione do ubiegania się o ten rodzaj zobowiązania finansowego oraz instytucje finansowe upoważnione do jego wypłaty. Określone zostały również formy szacowania wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy oraz prawa i uprawniania kredytobiorców i kredytodawców. Ustawa przewidywać będzie również możliwość odzyskania prawa własności nieruchomości przez uprawnionych spadkobierców po spłacie we wskazanym terminie przez instytucję kredytującą zaciągniętego przez zmarłego kredytobiorcę zobowiązania finansowego łącznie z naliczonymi odsetkami.

Odpowiedz