Zamiast kredytu gotówkowego odwrócona hipoteka

Klasyczny kredyt gotówkowy wymaga nie tylko posiadania wymaganej zdolności kredytowej, która bazuje na wysokości przeciętnych dochodów, stałych wydatkach na gospodarstwo domowe oraz wieku pożyczkobiorcy ale również zobowiązuje do comiesięcznych spłat zaciągniętego zobowiązania razem z naliczonymi odsetkami. Osoby starsze, dla których jedynym źródłem dochodu jest zazwyczaj „głodowa” emerytura w większości przypadków nie posiadają wymaganej przez banki zdolności kredytowej (tutaj możesz sprawdzić swoją zdolność kredytową), a zwrot zaciągniętego zobowiązania w znaczny sposób nadwyrężyłby ich portfel. Dlatego pojawienie się na naszym rynku finansowym pierwszych ofert odwróconego kredytu hipotecznego daje szansę wielu starszym osobom nie tylko na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia ale w większości przypadków gwarantuje możliwość godziwej egzystencji.

Odwrócony kredyt hipoteczny jest umową pomiędzy osobą fizyczną, która osiągnęła określony wiek życia i jest właścicielem nieruchomości a instytucją finansową o wypłatę zobowiązania w zamian za przeniesienie praw własności do nieruchomości będącej przedmiotem umowy na kredytodawcę. Kredytobiorca do końca swojego życia jest w dalszym ciągu prawnym właścicielem zastawionej hipotecznie nieruchomości i dopiero po jego śmierci zostaje przeniesione prawo własności na rzecz instytucji finansującej kredyt. Wypłata kredytu może następować w cyklicznych ratach bądź może być przelana jednorazowo na wskazany przez kredytobiorcę rachunek bankowy.

Dzięki odwróconemu kredytowi hipotecznemu kredytobiorca ma do bieżącej dyspozycji zamrożony w nieruchomości kapitał bez potrzeby zadłużania się i comiesięcznych spłat zaciągniętego zobowiązania. Śladem rozwiązań, które już wypróbowało wiele państw rozwiniętych takich jak dla przykładu Stany Zjednoczone, Francja, Węgry, Niemcy czy Hiszpania już został przygotowany projekt ustawy, która regulować będzie wszystkie kwestie dotyczące udzielania odwróconego kredytu hipotecznego a także chroniła prawne interesy zarówno kredytobiorcy jak również kredytodawcy. Do czasu wejścia jej w życie ofertę tego rodzaju zobowiązań finansowych na polskim rynku proponują jedynie instytucje finansowe o charakterze poza bankowym takie jak między innymi firmy, które zajmują się funduszami hipotecznymi.

Zgodnie z bieżącą ofertą instytucji finansowych o kredyt może ubiegać się osoba, która ukończyła sześćdziesiąty piąty rok życia i jest właścicielem nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy kredytowy. Wysokość kredytu ustalana jest na podstawie wieku kredytobiorcy, jego płci oraz stanu zdrowia i może wynieść od trzydziestu do siedemdziesięciu procent wartości rynkowej nieruchomości. Ubieganiem o odwrócony kredyt hipoteczny zainteresowane są przede wszystkim osoby samotne nie posiadające spadkobierców. Jednak opracowany projekt ustawy chroniąc interesy ewentualnych spadkobierców daje im możliwość odzyskania prawa własności po śmierci kredytobiorcy pod warunkiem spłaty wypłaconego mu zobowiązania finansowego razem z naliczonymi odsetkami w wyznaczonym terminie.

Odpowiedz